منشور اخلاقی پرفیبو

  • رعایت قوانین مالکیت مادی و معنوی برای تمامی آثار ارائه شده الزامی است.
  • رعایت استانداردهای معمول در کلیه آثار و محصولات باید به دقت لحاظ شود.
  • عدم مغایرت آثار با قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده، شرط همکاری با پرفیبو است.
  • اجتناب از به کار بردن محتوای خشونت آمیز و غیراخلاقی ضروری است.
  • پرهیز از به کار بردن نمادهایی له یا علیه قومیت، نژاد و…، طرح ها و نمادهای ممنوعه مانند نمادهای نژادپرستانه، ضد مذهبی، وهن آمیز، سیاسی، مرتبط با گروه های منحرف الحادی و… باید مد نظر قرار گیرد.
  • کلیه آثار و محصولات باید به واسطه ارزش قابل دریافت، اصالت دقیق، محتوای مطلوب و کیفیت بالا در جهت کمک به ارتقاء سلیقه مخاطب و جوامع، موثر باشد.
  • عدم استفاده از مواد و ترکیبات ممنوعه (عاج فیل، شاخ کرگدن و پوست و اجزای حیوانات در حال انقراض یا غیرمجاز، مواد مخدر و مضر برای سلامت و سایر استانداردهای معمول) که علاوه بر چالش های قانونی از لحاظ اخلاقی نیز دارای ایرادات جدی است.
فهرست